Date▼ Title Author Type  Full Text(downloads)
2010 東方、西方、全球普同: 新聞論述中的拉薩事件報導比較 李光真、Li, Kuang-Jen thesis (96)
2010 資訊科技對創意活動支援之研究-以財富管理產品規劃為例 李震華、Lee, Cheng-Hwa thesis (0)
2010 故事在宗教對話中的功能——以宋泉盛的故事神學為例 張鈞凱、Chang, Chun-Kai thesis (66)
2010 論醫療過失之刑事責任 林聿蓁、Lin, Yu-Jin thesis (423)
2010 具概念飄移的動態社群網絡之類別預測 游詳閔、Yu, Hsiang-Min thesis (34)
2010 婦女組織工作者的敘事探究:身份認同的辨證與轉化 林學庸、Lin, Hsueh-Yung thesis (10)