Date▼ Title Author Type  Full Text(downloads)
1978 呂祖謙研究 吳春山 thesis (294)
1978 魏晉南北朝文士與道教之關係 李豐楙 thesis (315)
1978 抗戰前北方學人與「獨立評論」(一九三二-一九三七) 邵銘煌、Shao, Ming-Huang thesis (218)
1978 上古散佚歌謠研究 洪澤南 thesis (662)
1978 尤侗之生平暨作品 丁昌援、Zheng, Chang-Yuan thesis (217)
1978 中韓兩民族古代神話之比較研究 尹順、YIN, SHUN thesis (303)
1978 春秋左傳劉歆偽作竄亂辨疑 方炫琵、Fang, Xuan-Chen thesis (319)
1978 朱熹詩集傳「淫詩」說之研究 王春謀、Wang, Chun-Mou thesis (168)
1978 資治通鑑對中韓學術之影響 權重達、Quan, Zhong-Da thesis (188)
1978 清代湘鄉派古文之研究 潘金英、Pan, Jin-Ying thesis (168)