Date▼ Title Author Type  Full Text(downloads)
1968 運用要徑法(CPM)之個案研究 葉永添 thesis (237)
1968 馬可夫鏈鎖之理論與應用 高孔廉 thesis (281)
1968 台灣輸出保險之研究 王展我 thesis (232)
1968 我國電信費率之研究 張錦上、Zhang, Jin-Shang thesis (191)
1968 臺灣水泥工業組織之幕僚職掌研究 梁成金、Liang, Cheng-Jin thesis (199)
1968 約翰密爾(JOHN STUART MILL)財政理論之研討 王高雄、Wang, Gao-Xiong thesis
1968 台灣產物保險市場之研究 游能淵 thesis (96)
1968 台灣農貸機關之農貸成本與農戶負擔能力之分析 黃昌文 thesis (102)
1968 臺灣證券市場之研究 洪榮助 thesis
1968 價值增加稅之研究 殷乃平Yin, Nai-Ping thesis (117)