Date▼ Title Author Type  Full Text(downloads)
1973 司馬遷的史學方法與歷史思想 阮芝生 thesis (326)
1972 經傳釋詞辯例 程南洲、Cheng, Nan-Zhou thesis (201)
1972 謝茂秦之生平及其文學觀 龔顯宗、Gong, Xian-Zong thesis (188)
1972 馮夢龍生平及其對小說之貢獻 胡萬川 thesis (229)
1972 集韻引說文考(上) 黃桂蘭 thesis (222)
1972 袁枚詩論研究 王紘久、Wang, Hong-Jiu thesis (195)
1972 李朝中國語言教學之研究 任日鎬、Ren, Ri-Hao thesis (193)
1971 敦煌講經變文研究 羅宗濤 thesis (282)
1971 楊子法言研究 藍秀隆 thesis (241)
1971 段安節樂府雜錄箋訂 洪惟助 thesis (184)