Date▼ Title Author Type  Full Text(downloads)
2010 轉學考-心理系 99年 心理系 exam (224)
2010 轉學考-國文 共同考科 99年 共同考科, 國文 exam (146)
2010 轉學考-英文 共同考科 99年 共同考科, 英文 exam (122)
2010 轉學考-社會系 99年 社會系 exam (118)
2010 轉學考-統計系 99年 統計系 exam (137)
2010 轉學考-土語系 99年 土語系 exam (188)
2010 碩士在職專班-資訊科學系碩士在職專班 99年 資訊科學系碩士在職專班 exam (252)
2010 碩士在職專班-國文教學碩士在職專班 99年 國文教學碩士在職專班 exam (208)
2010 碩士在職專班-經營管理碩士學程(EMBA) 99年 經營管理碩士學程(EMBA) exam (257)
2010 碩士在職專班-學校行政碩士在職專班 99年 學校行政碩士在職專班 exam (174)