Date Title Author Type  Full Text(downloads)
2020 建模指標衡量財富公義性 張晉維、Chang, Chin-Wei thesis (19)
2020 BERT 應用於數據型資料預測之研究:以美國職棒大聯盟全壘打數預測為例 孫瑄正、Sun, Hsuan-Cheng thesis (0)
2020 關於一個組合等式的對射證明 黃大維、HUANG, TA-WEI thesis (0)
2020 加入作答時間之試題反應模型在能力上的研究 曾定柏、Tseng, Ting-Po thesis (0)
2020 跨語言遷移學習在惡意留言偵測上的應用 陳冠宇、Chen, Kuan-Yu thesis (0)
2020 SVM在解非線性方程式的應用 林雨鵷、Lin, Yu-Yuan thesis (0)
2020 基於深度殘差神經網路的流形嵌入與霍奇排名的連續性之探討 林澤佑、Lin, Tse-Yu thesis (0)