Date Title▼ Author Type  Full Text(downloads)
1994 龍樹的中道緣起思想 劉英孝、Liu, Ing Shau thesis (416)
1992 齊梁竟陵八友之研究 劉慧珠、LIU, HUI-ZHU thesis (361)
1997 黑格爾的承認理論 林靜秀 thesis (385)
1996 黑格爾市民社會理論之研究 魏楚陽 thesis (207)
1993 黎巴嫩內戰:社會、地區關係、國際關係 李建旺、Lee, Chien wang thesis (144)
1993 黃道周經世思想之研究 韓學宏、HAN, XUE-HONG thesis (315)
1996 黃老帛書政治思想之研究 艾文君 thesis (173)
1996 黃帝內經五運六氣探討 裘正、Chao, Chen thesis (312)
1998 黃宗羲《明儒學案》之研究 韓學宏 thesis (256)
1990 黃宗義之經世思想研究 齊婉先、QI,WAN-XIAN thesis (281)