Date Title▼ Author Type  Full Text(downloads)
1994 龍樹的中道緣起思想 劉英孝、Liu, Ing Shau thesis (419)
1992 齊梁竟陵八友之研究 劉慧珠、LIU, HUI-ZHU thesis (361)
1997 黑格爾的承認理論 林靜秀 thesis (385)
1993 黃道周經世思想之研究 韓學宏、HAN, XUE-HONG thesis (320)
1996 黃帝內經五運六氣探討 裘正、Chao, Chen thesis (312)
1998 黃宗羲《明儒學案》之研究 韓學宏 thesis (257)
1990 黃宗義之經世思想研究 齊婉先、QI,WAN-XIAN thesis (282)
1997 黃勉齋研究 張恭銘 thesis (229)
1995 鮑照辭賦研究 陳芳汶Chen, Fang-wen thesis (380)
1991 魯迅與中國現代知識分子 : 從「吶喊」到「彷徨」的心路歷程 鄭懿瀛 thesis (362)