Date Title Author Type  Full Text(downloads)
2014-06 精聯電子:全球營運組織佈局 黃家齊、Huang, Jia-Chi、虞邦祥 個案 (139)
2015-01 激發公務人員工作士氣與潛能—敘獎越多,士氣越高!? 黃家齊、Huang, Jia-Chi 個案 (162)
2016-08 寧靜合併:凱基銀行的擴張之路 黃家齊、Huang, Jia-Chi、陳信宏、顏孟賢 個案 (171)
2017-05 程曦資訊整合股份有限公司:接班梯隊制度 黃家齊、Huang, Jia-Chi 個案 (162)
2020-07 現實與理想的拔河?綠藤生機案例 羅明琇Lo, Sonia Ming-Shiow 個案 (32)
2021.02 遠雄大巨蛋BOT爭議及促參永續推動:當公共利益遇上商業利益 朱芳妮、Chu, Fang-Ni、陳明吉、Chen, Ming-Chi 個案 (49)