Date Title▼ Author Type  Full Text(downloads)
1973-12 香港華人在中英法律上國民身分之研究 劉惠林 article (63)
1976-10 韓國之檢察制度 黃東熊 article (70)
1978-10 非真正外國公司之研究 薛平山 article (48)
1970-12 電視與現代社會 林安吉 article (57)
1973-05 電視與犯罪行為 鄭卓英 article (47)
1971-05 電視與新聞 張影若 article (78)
1973-11 電視暴力節目對兒童侵略性的影響 楊文俊 article (44)
1971-05 電視新聞 陳永綽 article (96)
1976-12 電視對青少年影響之研究-不同暴力程度電視節目對不同焦慮程度及電視暴力接觸程度國中學生在暴力態度上的差異 羅文坤 article (45)
1973-05 電視對美國政治的影響 鄭振煌 article (63)