Date Title▼ Author Type  Full Text(downloads)
1974 馬共與中共關係之研究 王錫圭 thesis
1973 香港地位問題研究 范鞏華 thesis (109)
1976 陳獨秀思想轉變之初探 黃季寬、Huang, Ji-Kuan thesis
1973 陳獨秀對中國革命的意見之研究 賴瑞卿、Lai, Rui-Qing thesis
1973 阿爾巴尼亞與中蘇共衝突 林茂松、Lin, Mao-Song thesis
1976 鄧小平與中共權力鬥爭 李繼玄、Li, Ji-Xuan thesis
1972 郭嵩燾的洋務思想及外交工作 林益山、Lin, Yi-Shan thesis (107)
1974 赫魯雪夫對美外交政策(一九五六—一九六四) 王定士Wang, Ding-Shi thesis (105)
1975 論資產階級法權 李碧娥、Li, Bi-E thesis
1972 論職業革命家黨 郭冠英 thesis