Date Title Author Type  Full Text(downloads)
1976 鄧小平與中共權力鬥爭 李繼玄、Li, Ji-Xuan thesis
1976 「文革」時期中共運用青年學生運動之研析 高永光Gao, Yong-Guang thesis
1976 論中共的社會控制 曹佑龍、Cao, You-Long thesis
1976 華國鋒的竄起 陳永生、Chen, Yong-Sheng thesis
1976 中國大陸人權問題之研析 彭慎、Peng, Shen thesis
1976 中共七十年代的世界戰略 吳鵬翼、Wu, Peng-Yi thesis
1976 毛澤東思想中極權主義本質之分析 朱新民Zhu, Xin-Min thesis
1976 陳獨秀思想轉變之初探 黃季寬、Huang, Ji-Kuan thesis
1976 中共「人民軍隊」研究 鄭子明、Zheng, Zi-Ming thesis
1976 「四人幫事件」與中共黨內鬥爭 蕭豐椽、Xiao, Feng-Chuan thesis