Date Title Author Type  Full Text(downloads)
1969 台北市社會救助行政之研究 林江山 thesis (178)
1969 區域計劃組織發展之研究 夏正鐘、Xia, Zheng-Zhong thesis (162)
1969 我國現行公務人員任用制度之研究 陳庚金、Chen, Geng-Jin thesis (198)
1969 領導與順從 陳明芳、Chen, Ming-Fang thesis (316)
1969 如何改進社會風化管制問題之研究 陳炳宏、Chen, Bing-Hong thesis (259)
1969 中國公務人員俸給制度之研究 向延貯、Xiang, Yan-Zhu thesis (619)
1969 行政管理的新工具 盧麟、Lu, Lin thesis (244)
1968 行政效率測量標準與方法之研究 吳定、Wu, Ding thesis (244)
1968 目標管理之研究 江清馦 thesis (185)
1968 中國公務員懲戒制度之研究 劉俊三 thesis (679)