Date Title▼ Author Type  Full Text(downloads)
1990 論蘇聯「發達社會主義」 曾念粵 thesis
1993-02 論當前海峽兩岸關稅制度之差異 趙國材、王敬輝、Chao,K. T. article (544)
1991-03 論權力平衡 林碧炤 article (1037)
1996 論柯林頓政府續予中共最惠國待遇之決策分析(1993-1994) 廖尼東 thesis (52)
1997 論文化大革命中的社會衝突 舒中興 thesis
1993-12 論國家豁免原則 陳純一Chen, Chun-I article (579)
1994 論國家利益-國際關係理論面的研究 楊仲軒、Yang, Zhong Xuan thesis (53)
1995-05 論危機處理:美國的研究與經驗再評估 林碧炤、Lin, Bih-jaw article (643)
1995-05 論危機處理:美國的研究與經驗再評估 林碧炤、Lin, Bih-jaw article (660)
1996-11 論南中國海政策及南沙群島問題 趙國材 article