Date▼ Title Author Type  Full Text(downloads)
2018-12 中國大陸「一帶一路」倡議之效應與歐盟因應之道 張孟仁、Chang, Meng Jen article (35)
2018-12 《猶太少女朵拉》中的檔案拼圖與生命書寫 林德祐、Lin, Te-Yu article (16)
2018-12 專業術語與法語教學:廚藝動詞詞彙學分析與教學應用 蔡倩玟、Tsai, Chien-Wen article (51)
2018-12 論《密勒日巴大師全集》「物/悟境」之譯相 吳品達、Wu, Pin-Ta article (38)
2018-11 接軌「都市化與環境變遷」國際研究-台灣研究議題 黃書禮、Huang, Shu-Li、李盈潔、Lee, Ying-Chieh Lee李叢禎Tsung-Chen、李叢禎、Lee, Tsung-Chen article (87)
2018-11 土地資源核心議題-土地系統動態變遷之因果與機制研究 林裕彬、Lin, Yu-Pin、詹士樑、Chan, Shih-Liang、陸曉筠、Lu, Shiau-Yun article (184)
2018-11 「生態系服務與永續發展」科學計畫 李玲玲、Lee, Ling-Ling、趙榮台、Chao, Jung-Tai、邵廣昭、Shao, Kwang-Tsao article (173)
2018-11 「氣候變遷災害衝擊之整合性風險治理」永續科學計畫 陳亮全、Chen, Liang-Chun、郭士筠、Kuo, Shih-Yun、周桂田、Chou, Kuei-Tien article (148)
2018-11 氣候智慧水資源核心研究 童慶斌、Tung, Ching-Pin、曹榮軒、Tsao, Jung-Hsuan、彭柏文、Perng, Po-Wen article (126)
2018-11 「氣候變遷與健康調適」科學計畫 龍世俊、Lung, Shih-Chun Candice、周淑婉、Chou, Shu-Wan、陳正平、Chen, Jen-Ping article (154)