Date▼ Title Author Type  Full Text(downloads)
1973 敦煌講經變文箋 謝春聘、Xie, Chun-Pin thesis (243)
1972 經傳釋詞辯例 程南洲、Cheng, Nan-Zhou thesis (219)
1972 謝茂秦之生平及其文學觀 龔顯宗、Gong, Xian-Zong thesis (203)
1972 馮夢龍生平及其對小說之貢獻 胡萬川 thesis (235)
1972 集韻引說文考(上) 黃桂蘭 thesis (226)
1972 袁枚詩論研究 王紘久、Wang, Hong-Jiu thesis (205)
1972 李朝中國語言教學之研究 任日鎬、Ren, Ri-Hao thesis (196)
1971 敦煌講經變文研究 羅宗濤 thesis (299)
1971 楊子法言研究 藍秀隆 thesis (265)
1971 段安節樂府雜錄箋訂 洪惟助 thesis (190)